Torsåkers Fotohistoriska Sällskap

Torsåker

Personporträtt

Bildsida 1

Har Ni information om bilderna klicka på länken INFO

Åter Torsåker Personporträtt Index

 
Torsåker Personporträtt Bild 1:1. Johan Landin och kofferten med varor på kärran. Bilden är tagen 1921. Foto William Eriksson.
Porträtt på personer med anknytning till Torsåker. Om någon har någon information om bilderna, hör gärna av er.
    

Johan Landin

 

Johan Landin föddes 1855. Mellan 1888 och 1890 bodde han i Åsmundshyttan sedan flyttade han till Vall där han bodde till 1892 och sedan vidare till Solberga där han blev kvar. Johan Landin arbetade som Handlare eller ”Gårdfarihandlare” som man kallade dem som gick runt med sitt lilla varulager till gårdarna i byarna och sålde de saker man hade i sin väska eller koffert. Man kan säga att han var en känd person i Socknen eller ett känt ”Bygdeoriginal” om man så vill, det sägs om honom att han var en duktig fiolspelare och klarinettblåsare samt en god sångare.

 

Här följer ett utdrag ur Torsåkers Kyrka av William Eriksson. ”Sommartid eller från 1 maj till 1 oktober klämtades förr

från kyrktornet med nio slag (böneklämtning) klockan 6 på morgon och kväll. Det var en gammal sed, som vidmakthölls till omkring 1929, då den bröts på grund av svårigheten att hålla tjänsten besatt. Kyrkostämman, under Kyrkoherde Anton Petterssons ordförandeskap, konstaterar bristen redan 18 maj, 1924 i en vemodig paragraf: Anmäldes svårigheten, ja, omöjligheten att kunna uppehålla den gamla och vackra seden med morgon- och aftonklämtning vid Torsåkers Kyrka, enär ingen person kunde finnas villig åtaga sig bestyret, trots att arvodet för detsamma fördubblats och likväl endast halva klämtningen fullgjorts med åsidosättande av aftonklämtningen. I anledning härav uppdrogs åt ordföranden att att försöka finna någon, som vore villig att mot 10-15 kronors höjning i årliga arvodet verkställa klämtningen åtminstone varje morgon klockan 6 under tiden 1 maj-30 september; varjämte beslöts att, om detta försök misslyckades (med stöd av gällande lag 26/3 1909); morgon- och aftonklämtningen vid Torsåkers Kyrka tillsvidare icke må äga rum.

Som en räddare ur denna ledsamma situation kommer här Johan Landin, gårdfarihandlare i Solberga, in i kyrkans historia. Han åtog sig uppdraget att klämta morgon och afton för ett arvode av 50 kronor per år. Då han i 75-årsåldern av åldersskäl frångick befattningen intog emellertid ingen hans plats, och någon böneklämtning från kyrktornet hördes aldrig mer.

Johan Landin skall också nämnas i samband med en annan kyrklig tjänst, som han dock åtagit sig frivilligt och utan ersättning och som han uppehöll så länge han levde. Ringledning saknades ännu från gravkoret till kyrktornet. Någon sådan behövdes inte heller. Johan Landin tjänstgjorde här vid jordfästningar som signalist. Alltid närvarande, alltid ansvarsmedveten avvaktade han jordfästningens slut, skyndade då ut på kyrkogården och gav med armrörelser signal upp till ringarna i tornet att ringningen skulle börja.”

Johan Landin dog 1938 82 år gammal.